Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás dátuma: 2023-10-08

A nutrez tulajdonosa és szolgáltatója
Bor Gábor EV
Lehel utca 11. Budapest, HU-1134
Regisztrációs szám: 55413189
Kapcsolatfelvételi email: hello@nutrez.eu

Bevezető

Ezek a feltételek jogilag kötelező érvényű módon szabályozzák

 • a https://nutrez.eu weboldal használatát, beleértve annak aldomainjeit és bármely más olyan weboldal használatát, amelyen keresztül a Tulajdonos a Szolgáltatását elérhetővé teszi, és
 • bármely más kapcsolódó megállapodást vagy a Tulajdonossal fennálló jogviszonyt

A nagybetűs fogalmak meghatározása a jelen dokumentum megfelelő, adott témakörre vonatkozó részeiben található.

Figyelemfelhívás

 • Felhívjuk a figyelmed, hogy a jelen Feltételek egyes rendelkezései csak a Felhasználók bizonyos kategóriáira vonatkozhatnak. Különösen bizonyos rendelkezések csak a Vásárlókra, vagy azokra a Felhasználókra vonatkozhatnak, akik nem minősülnek Vásárlónak. Az ilyen korlátozásokat minden esetben kifejezetten megemlítjük az egyes érintett bekezdésekben. Ilyen említés hiányában a feltételek minden Felhasználóra vonatkoznak.
 • Az elállási jog csak az európai fogyasztókra vonatkozik. Az elállási jogra, amelyet az Egyesült Királyságban általában visszavonási jognak is neveznek, ebben a dokumentumban következetesen "elállási jogként" hivatkozunk.

A HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Eltérő rendelkezés hiányában az ebben a szakaszban részletezett felhasználási feltételek általában a nutrez használatára vonatkoznak.

Bizonyos esetekben egyedi vagy kiegészítő használati vagy hozzáférési feltételek alkalmazhatók, és ilyen esetekben a jelen dokumentumban további feltételek kerülnek feltüntetésre.

A nutrez használatával a Felhasználók megerősítik, hogy megfelelnek a következő követelményeknek:

 • A felhasználók számára nincsenek korlátozások aszerint, hogy fogyasztók vagy üzleti felhasználók.

Felhasználói fiók regisztrálása

A Szolgáltatás használatához a Felhasználók regisztrálhatnak vagy létrehozhatnak egy felhasználói fiókot, megadva minden szükséges adatot vagy információt teljeskörűen és a valóságnak megfelelően.
A Felhasználók regisztráció vagy felhasználói fiók létrehozása nélkül is használhatják a Szolgáltatást, ez azonban bizonyos funkciók korlátozott elérhetőségét eredményezheti.

A Felhasználók felelősek bejelentkezési adataik bizalmas és biztonságos megőrzéséért. Ezért a Felhasználóknak olyan jelszavakat is kell választaniuk, amelyek megfelelnek a nutrez által megengedett legmagasabb fokú szabványoknak.

A regisztrációval a Felhasználók vállalják, hogy teljes felelősséget vállalnak minden olyan tevékenységért, amely a felhasználónevük és jelszavuk alatt történik.
A Felhasználók kötelesek azonnal és egyértelműen értesíteni a Tulajdonost a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül, ha úgy gondolják, hogy személyes adataikat - beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói fiókokat, hozzáférési hitelesítő adatokat vagy személyes adatokat - megsértették, jogosulatlanul nyilvánosságra hozták vagy ellopták.

Felhasználói fiók megszüntetése

A felhasználók bármikor megszüntethetik fiókjukat és megszüntethetik a Szolgáltatás használatát a következő módon:

 • Közvetlenül a Tulajdonoshoz fordulva a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken.
Fiók felfüggesztése és törlése

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor és értesítés nélkül felfüggessze vagy törölje azokat a felhasználói fiókokat, amelyeket helytelennek, sértőnek vagy a jelen Feltételek megsértésének tart.

A felhasználói fiókok felfüggesztése vagy törlése nem jogosítja fel a felhasználókat semmilyen kártérítési vagy visszatérítési igényre.

A fiókok a Felhasználónak felróható okok miatti felfüggesztése vagy törlése nem mentesíti a Felhasználót a vonatkozó díjak vagy terhek megfizetése alól.

Tartalom a nutrez oldalon

Hacsak nincs másként meghatározva vagy egyértelműen felismerhető, a nutrez-en elérhető minden tartalom a Tulajdonos vagy annak licencadói tulajdonában van, illetve azok által biztosított.

A Tulajdonos minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a nutrez-en rendelkezésre bocsátott tartalom ne sértse az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket vagy harmadik felek jogait. Ennek elérése azonban nem mindig lehetséges.
Ilyen esetekben, a Felhasználók jogaik érvényesítésére vonatkozó jogi előjogainak sérelme nélkül, a Felhasználókat arra kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos panaszokat lehetőleg a Tulajdonos megadott elérhetőségein jelentsék be.

A nutrez tartalmával kapcsolatos jogok - Minden jog fenntartva

A Tulajdonos birtokolja és fenntartja a szellemi tulajdonjogokat minden ilyen tartalomra vonatkozóan.

A felhasználók ezért nem használhatják fel az ilyen tartalmakat olyan módon, amely nem szükséges vagy nem magától értetődő a Szolgáltatás megfelelő használatához.

Különösen, de nem kizárólagosan, a Felhasználók nem másolhatják, tölthetik le, oszthatják meg (az alább meghatározott korlátokon túl), nem módosíthatják, fordíthatják, alakíthatják át, tehetik közzé, továbbíthatják, adhatják el, adhatják allicencbe, szerkeszthetik, adhatják/ruházhatják át harmadik félnek, nem hozhatnak létre származtatott műveket a nutrez-en elérhető tartalomból, és nem engedhetik meg harmadik félnek, hogy a Felhasználón vagy annak eszközén keresztül, még a Felhasználó tudta nélkül sem, hogy ezt megtegye.

Ahol a nutrez kifejezetten jelzi, a Felhasználó letölthet, másolhat és/vagy megoszthat egyes, a nutrez-en keresztül elérhető tartalmakat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználás céljából, feltéve, hogy a szerzői jogi és a Tulajdonos által kért minden egyéb megjelölés helyesen szerepel.

A szerzői jogra vonatkozó bármely alkalmazandó törvényi korlátozás vagy kivétel érintetlenül marad.

Külső forráshoz való hozzáférés

A nutrez-en keresztül a felhasználók hozzáférhetnek harmadik felek által biztosított külső forrássokhoz. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Tulajdonos nem rendelkezik az ilyen erőforrások felett, és ezért nem felelős azok tartalmáért és elérhetőségéért.

A harmadik felek által biztosított forrásokra vonatkozó feltételek, beleértve a tartalomra vonatkozó jogok esetleges megadására vonatkozó feltételeket is, az ilyen harmadik felek általános szerződési feltételeiből, illetve ezek hiányában az alkalmazandó törvényi szabályozásból következnek.

Elfogadható használat

A nutrez és a Szolgáltatás kizárólag a jelen Feltételek és az alkalmazandó jogszabályok alapján, a rendeltetésüknek megfelelő keretek között használható.

A Felhasználók kizárólagosan felelősek azért, hogy a nutrez és/vagy a Szolgáltatás használatával ne sérüljenek az alkalmazandó jogszabályok, előírások vagy harmadik felek jogai.

Ezért a Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy jogos érdekeinek védelme érdekében bármilyen megfelelő intézkedést megtegyen, beleértve a Felhasználók nutrezhez vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megtagadását, a szerződések felmondását, a nutrez vagy a Szolgáltatás révén elkövetett bármilyen visszaélés bejelentését az illetékes hatóságoknál - például igazságügyi vagy közigazgatási hatóságoknál -, amennyiben felmerül a gyanú, hogy a Felhasználók megsértik a törvényeket, rendeleteket, harmadik felek jogait és/vagy a jelen Feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbi tevékenységek bármelyikét:

Magatartási korlátozások

 • a nutrez-hozzáférés és/vagy a Szolgáltatások használatához szükséges feltételek vagy követelmények teljesítésének színlelése, mint például a törvény szerinti nagykorúság vagy a Fogyasztónak való minősítés;
 • személyazonosságuk elrejtése vagy más személyazonosságának ellopása, vagy harmadik félnek kiadni magukat vagy képviselni egy harmadik felet, ha az adott harmadik fél ezt nem engedélyezi;
 • az azonosítók manipulálása az üzeneteik eredetének álcázása vagy más módon történő elrejtése érdekében;
 • rágalmazás, visszaélés, zaklatás, fenyegető gyakorlatok alkalmazása, mások törvényes jogainak bármilyen más módon történő megsértése vagy fenyegetése;
 • a nutrez, beleértve a szolgáltatásokat vagy a weboldalhoz kapcsolódó bármely hálózat sebezhetőségének szondázása, átvizsgálása vagy tesztelése, illetve a nutrez, beleértve a szolgáltatásokat vagy a nutrezhez kapcsolódó bármely hálózat biztonsági vagy hitelesítési intézkedéseinek megsértése;
 • bármilyen rosszindulatú szoftver telepítése, beágyazása, feltöltése vagy más módon történő beépítése a nutrez-be vagy azon keresztül;
 • a nutrez vagy a technikai infrastruktúra visszaélésszerű, túlzott vagy más módon nem megfelelő használata (például: spamküldés céljából);
 • a műszaki infrastruktúra megzavarásának vagy manipulálásának kísérlete olyan módon, amely kárt okoz vagy indokolatlanul nagy terhet ró a nutrezre vagy a Szolgáltatásra;

Scraping

 • bármilyen automatizált eljárás alkalmazása a nutrez és a hozzá kapcsolódó digitális tulajdonságok információinak, adatainak és/vagy tartalmának kinyerésére, összegyűjtésére vagy lekérdezésére, kivéve, ha a Tulajdonos ezt kifejezetten engedélyezi;

Tartalmi korlátozások

 • jogellenes, obszcén, törvénytelen, becsületsértő, rágalmazó vagy nem helyénvaló tartalom terjesztése vagy közzététele;
 • olyan tartalom közzététele, amely közvetlenül vagy közvetve gyűlöletet, rasszizmust, diszkriminációt, pornográfiát, erőszakot népszerűsít;
 • olyan tartalom terjesztése vagy közzététele, amely hamis vagy indokolatlan félelmeket kelthet;
 • a nutrez használata a szellemi tulajdonjogok - többek között, de nem kizárólagosan a szabadalmi, védjegy- vagy szerzői jogi törvények - által védett tartalom jogellenes és a jogos jogtulajdonos hozzájárulása nélküli közzétételére, terjesztésére vagy más módon történő szolgáltatására;
 • a nutrez felhasználása olyan egyéb tartalom közzétételére, terjesztésére vagy más módon történő rendelkezésre bocsátására, amely harmadik fél jogait sérti, beleértve, de nem kizárólagosan az állami, katonai, üzleti vagy szakmai titkokat és személyes adatokat;
 • olyan tartalom közzététele vagy olyan tevékenység végzése, amely megzavarja, megszakítja, károsítja vagy más módon sérti a nutrez vagy más Felhasználó élményének vagy eszközeinek integritását. Ilyen tevékenységek például: spamküldés, jogosulatlan reklámok terjesztése, adathalászat, mások becsapása, rosszindulatú programok vagy vírusok terjesztése stb;

Kereskedelmi felhasználási korlátozások

 • a nutrez regisztrálása vagy használata bármilyen termék vagy szolgáltatás promóciója, értékesítése vagy reklámozása céljából, bármilyen módon;
 • annak jelzése vagy bármilyen módon történő sugallása, hogy a Felhasználó minősített kapcsolatban áll a nutrezzel, vagy hogy a nutrez bármilyen célból jóváhagyta a Felhasználót, a Felhasználó termékeit vagy szolgáltatásait, vagy bármely harmadik fél termékeit és szolgáltatásait;

ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYOK ÉS FELTÉTELEK

Térítésköteles termékek

A nutrez-en a Szolgáltatás részeként kínált Termékek egy része fizetéshez kötött.

Az ilyen Termékek megvásárlására vonatkozó díjakat, időtartamot és feltételeket az alábbiakban és a nutrez külön erre a célra szolgáló részeiben ismertetjük.

Termékek leírása

A Termékek árai, leírásai vagy elérhetősége a nutrez megfelelő részeiben szerepelnek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Bár a nutrez-en található Termékek bemutatása a technikailag lehetséges legnagyobb pontossággal történik, a nutrez-en bármilyen eszközzel történő bemutatás (beleértve adott esetben a grafikai anyagokat, képeket, színeket, hangokat) csak referenciaként szolgál, és nem jelent garanciát a megvásárolt Termék tulajdonságaira vonatkozóan.

A kiválasztott Termék jellemzői a vásárlási folyamat során kerülnek ismertetésre.

A Termékek ajánlata nem kötelező érvényű. A vásárlás lebonyolításához a Felhasználóknak kötelező érvényű megrendelést kell leadniuk. Csak a megrendelés elfogadása után jön létre a szerződés.

Vásárlási folyamat

A Termék kiválasztásától a megrendelés elküldéséig minden lépés a vásárlási folyamat részét képezi.

A vásárlási folyamat a következő lépéseket foglalja magában:

 • A Felhasználóknak ki kell választaniuk a kívánt Terméket, és ellenőrizniük kell a vásárlási választásaikat.
 • A vásárlási választásokban megjelenő információk áttekintése után a Felhasználók a rendelés elküldésével adhatják le a megrendelést.

Megrendelés leadása

Amikor a Felhasználó megrendelést ad le, a következők érvényesek:

 • Minden egyes leadott megrendelés vásárlási ajánlatnak minősül. A megrendelés leadása a Felhasználó számára a megrendelés oldalán meghatározott ár, adók és esetleges további díjak és költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettséget keletkeztet.
 • Amennyiben a megvásárolt termék a Felhasználó aktív közreműködését igényli, például személyes információk vagy adatok, specifikációk vagy különleges kívánságok megadását, a megrendelés leadása a Felhasználó számára együttműködési kötelezettséget teremt.
 • A megrendelés elküldését követően a Felhasználó egy átvételi elismervényt kap. Hacsak a vonatkozó közlemény másként nem rendelkezik, a fent említett átvételi elismervény csupán a megrendelés átvételét jelzi, és nem jelenti a megrendelés elfogadását.

A megrendelés elfogadása

 • Hacsak a megrendelés átvételi elismervénye kifejezetten nem tartalmazza a megrendelés elfogadását, amely esetben a szerződés ekkor jön létre, az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a Felhasználó megkapja a megrendelés elfogadásáról szóló értesítést.
 • A rendelkezésre állástól függően és a Tulajdonos mérlegelése szerint a megrendelést indokolatlan késedelem nélkül el kell fogadni.
 • Ha a megrendelést nem fogadják el, a Tulajdonos visszatérítést ad.

A megrendelés elutasítása nem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy a Tulajdonossal szemben bármilyen igényt támasszon, beleértve a kártérítést is.

A leírt vásárlási folyamathoz kapcsolódó valamennyi értesítést a Felhasználó által e célra megadott e-mail címre kell küldeni.

Árak

A Felhasználók a vásárlási folyamat során és a megrendelés elküldése előtt tájékoztatást kapnak az őket terhelő díjakról, adókról és költségekről (beleértve, ha vannak, a szállítási költségeket is).

A nutrez oldalán az árak az összes alkalmazandó díjat, adót és költséget tartalmazzák.

Ajánlatok és kedvezmények

A Tulajdonos a Termékek megvásárlásához kedvezményeket vagy különleges ajánlatokat nyújthat. Minden ilyen ajánlatra vagy kedvezményre mindig a nutrez oldalainak megfelelő részén meghatározott jogosultsági feltételek és feltételek vonatkoznak.

Az ajánlatok és kedvezmények nyújtása mindig a Tulajdonos kizárólagos belátása szerint történik.

Ismételt vagy ismétlődő ajánlatok vagy kedvezmények nem keletkeztetnek olyan igényt/jogcímet vagy jogot, amelyet a Felhasználók a jövőben érvényesíthetnének.

A kedvezmények vagy ajánlatok az adott esettől függően csak korlátozott ideig vagy a készlet erejéig érvényesek. Ha egy ajánlat vagy kedvezmény időben korlátozott, az időmegjelölések a Tulajdonos időzónájára vonatkoznak, ahogyan azt a Tulajdonos jelen dokumentumban szereplő helyadatai tartalmazzák, hacsak másképp nincs meghatározva.

Kuponok

Az ajánlatok vagy kedvezmények alapulhatnak Kuponokon.

A Kuponokra vonatkozó feltételek megsértése esetén a Tulajdonos jogszerűen megtagadhatja szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, és kifejezetten fenntartja a jogot, hogy jogai és érdekei védelmében megfelelő jogi lépéseket tegyen.

Az alábbi rendelkezések ellenére a Kupon felhasználására vonatkozó, a megfelelő információs oldalon vagy magán a Kuponon feltüntetett további vagy eltérő szabályok mindig irányadóak.

Eltérő rendelkezés hiányában ezek a szabályok vonatkoznak a Kuponok felhasználására:

 • Minden kupon csak akkor érvényes, ha a weboldalon és/vagy a kuponon megadott módon és határidőn belül használják fel;
 • A Kupon csak teljes egészében, a vásárlás tényleges időpontjában használható fel - részleges felhasználás nem megengedett;
 • Eltérő rendelkezés hiányában az egyszer használatos Kuponok vásárlásonként csak egyszer használhatók fel, és ezért csak egyszer alkalmazhatók, még részletfizetéses vásárlás esetén is;
 • Egy kuponok nem alkalmazhatók halmozódottan;
 • A Kupont kizárólag az ajánlatban meghatározott időn belül lehet beváltani. Ezen időszak után a Kupon automatikusan érvényét veszti, és a Felhasználónak nincs lehetősége a vonatkozó jogok igénybevételére, beleértve a beváltást is;
 • A Felhasználó nem jogosult jóváírásra/visszatérítésre/kártérítésre, ha a Kupon értéke és a beváltott érték között különbség van;
 • A Kupon bármilyen reprodukálása, hamisítása és kereskedelmi forgalmazása szigorúan tilos, csakúgy, mint a Kupon megvásárlásával és/vagy felhasználásával kapcsolatos bármilyen illegális tevékenység.

Fizetési módok

Az elfogadott fizetési módokkal kapcsolatos információk a vásárlási folyamat során elérhetőek.

Előfordulhat, hogy egyes fizetési módok csak további feltételek vagy díjak mellett állnak rendelkezésre. Ilyen esetekben a kapcsolódó információk a nutrez oldalainak erre a célra szolgáló részein találhatók.

Minden fizetés független módon, harmadik fél szolgáltatásain keresztül történik. Ezért a nutrez nem gyűjt semmilyen fizetési információt - például hitelkártyaadatokat -, csak értesítést kap, ha a fizetés sikeresen lezajlott.

Ha a rendelkezésre álló fizetési módokon keresztül történő fizetés sikertelen vagy a fizetési szolgáltató által visszautasított, a Tulajdonos nem köteles a megrendelést teljesíteni. A sikertelen vagy visszautasított fizetésből eredő esetleges költségeket vagy díjakat a Felhasználó viseli.

A termék tulajdonjogának fenntartása

Amíg a teljes vételár összege nem érkezik meg a Tulajdonoshoz, a megrendelt termékek nem válnak a Felhasználó tulajdonává.

Szállítás

A szállítások a Felhasználó által megadott címre és a megrendelés összefoglalójában meghatározott módon történnek.

A kézbesítéskor a Felhasználó köteles ellenőrizni a szállítmány tartalmát, és a rendellenességeket haladéktalanul jelenteni a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken vagy a szállítólevélben leírtak szerint. A Felhasználó megtagadhatja a csomag átvételét, ha az láthatóan sérült.

Az árukat a következő országokba vagy területekre szállítjuk: Magyarország, Ausztria, Belgium, Hollandia, Németország, Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia.

A szállítási határidők a nutrez oldalon vagy a vásárlási folyamat során kerülnek feltüntetésre.

Hacsak a nutrez oldalán másképp nincs meghatározva vagy a Felhasználókkal nem állapodtak meg, a Termékeket a vásárlástól számított harminc (30) napon belül kell leszállítani.

Sikertelen szállítás

A Tulajdonos nem tehető felelőssé a Felhasználó által a megrendelés teljesítése során elkövetett pontatlanság vagy hiányosság miatti szállítási hibákért, sem pedig a fuvarozónak történő átadást követő károkért vagy késedelmekért, amennyiben a fuvarozást a Felhasználó intézi.

Ha az árut nem a megadott időpontban vagy határidőn belül veszik át vagy gyűjtik be, az áru visszakerül a Tulajdonoshoz, aki felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval egy második szállítási kísérlet ütemezése vagy a további eljárásról való megegyezés érdekében.

Eltérő megállapodás hiányában a másodiktól kezdődően minden kézbesítési kísérlet a Felhasználó költségére történik.

A Felhasználók jogai

Elállási jog

Kivételektől eltekintve a Felhasználó jogosult a szerződéstől az alább meghatározott határidőn belül (általában 14 nap) bármilyen okból és indoklás nélkül elállni. A Felhasználók az elállási feltételekről ebben a szakaszban tájékozódhatnak.Az elállási jog gyakorlása

Az elállási jog gyakorlásához a Felhasználóknak a Tulajdonosnak egyértelmű nyilatkozatot kell küldeniük a szerződéstől való elállási szándékukról.

A Felhasználók e célból használhatják az e dokumentum "fogalommeghatározások" részében található elállási nyilatkozatmintát. A felhasználók azonban bármely más alkalmas módon is kifejezhetik elállási szándékukat a szerződéstől való elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatukkal. Annak érdekében, hogy a Felhasználók az elállási joguk gyakorlására rendelkezésre álló határidőt betarthassák, az elállási nyilatkozatot az elállási határidő lejárta előtt kell elküldeniük.

Mikor jár le az elállási határidő?

 • Az áruvásárlás tekintetében az elállási határidő 14 nappal azt a napot követően jár le, amikor a Felhasználó vagy egy - a fuvarozótól eltérő és a Felhasználó által kijelölt - harmadik személy az árut fizikailag átveszi.
 • Több együttesen megrendelt, de külön-külön szállított áru vásárlása, illetve több tételből vagy darabból álló, külön-külön szállított áru vásárlása esetén az elállási határidő 14 nappal azután a nap után jár le, amikor a Felhasználó vagy a fuvarozótól eltérő, a Felhasználó által kijelölt harmadik személy az utolsó árut, tételt vagy darabot fizikailag birtokába veszi.

Az elállás következményei

A szerződéstől szabályszerűen elálló felhasználónak a tulajdonos visszatéríti a tulajdonosnak teljesített valamennyi befizetését, beleértve a szállítási költségeket is, ha vannak ilyenek.

A Tulajdonos által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségek azonban nem kerülnek visszatérítésre.

A visszatérítésre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül kerül sor, amikor a Tulajdonos értesült a Felhasználónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. A Felhasználóval kötött eltérő megállapodás hiányában a visszatérítéseket ugyanazzal a fizetési móddal kell teljesíteni, amelyet az eredeti tranzakció lebonyolításához használtak. A Felhasználónak semmiképpen nem keletkezik semmilyen költsége vagy díja a visszatérítés következtében.

…fizikai áruk vásárlásakor

Amennyiben a Tulajdonos nem ajánlotta fel az áru begyűjtését, a Felhasználó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntésének közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Tulajdonosnak vagy az utóbbi által az áru átvételére felhatalmazott személynek.

A határidő akkor teljesül, ha az árut a 14 napos visszaküldési határidő lejárta előtt átadják a fuvarozónak, vagy egyébként a fentiek szerint visszaküldik. A visszatérítés visszatartható az áru átvételéig, vagy addig, amíg a Felhasználó igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

A felhasználó csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezelésen kívüli bánásmódból ered.

Az áru visszaküldésének költségei a Felhasználót terhelik.

Az elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem vonatkozik a szerződésekre:

 • a fogyasztó igényei szerint készült vagy más módon egyértelműen személyre szabott áruk szállítására;
 • olyan áruk szállítására, amelyek gyorsan romlanak vagy lejárhatnak;
 • olyan lezárt áruk szállítására, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyeket a szállítást követően felbontottak;

Törvényes megfelelőségi garancia az árukra

Az uniós jog szerint a kereskedők a szállítástól számított legalább 2 évig garantálják az általuk értékesített áruk megfelelőségét. Ez azt jelenti, hogy a kereskedőknek biztosítaniuk kell, hogy a megvásárolt áruk az ígért vagy ésszerűen elvárható minőséggel, funkcionalitással vagy jellemzőkkel rendelkeznek a vevőnek történő átadástól számított legalább két évig.

Amennyiben a felhasználók európai fogyasztónak minősülnek, az árukra vonatkozó jogi megfelelőségi garancia a nutrez-en elérhető tételekre a szokásos tartózkodási helyük szerinti ország jogszabályai szerint vonatkozik.

Az ilyen ország nemzeti jogszabályai szélesebb körű jogokat biztosíthatnak az ilyen Felhasználóknak.

Az európai fogyasztónak nem minősülő fogyasztók a szokásos tartózkodási helyük szerinti ország jogszabályainak megfelelően részesülhetnek a megfelelőségre vonatkozó jogi garanciával kapcsolatos jogokból.

Felelősségvállalás és kártérítés

Kártérítés

A Felhasználó vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben mentesíti és kártalanítja a Tulajdonost és annak leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztségviselőit, igazgatóit, ügynökeit, képviselőit, társforgalmazóit, partnereit és alkalmazottait minden olyan követelés vagy igény alól - beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat és költségeket -, amelyet bármely harmadik fél a Szolgáltatás vétkes használata vagy a Szolgáltatáshoz való csatlakozás, a jelen Feltételek megsértése, bármely harmadik fél jogainak vagy törvényi rendelkezéseinek a Felhasználó vagy annak kapcsolt vállalkozásai, tisztségviselői, igazgatói, ügynökei, társforgalmazói, partnerei és alkalmazottai által történő vétkes használata miatt vagy azzal összefüggésben támaszt.

A felelősség korlátozása

Eltérő kifejezett rendelkezés hiányában és az alkalmazandó törvényi termékfelelősségi rendelkezések sérelme nélkül a Felhasználók nem jogosultak kártérítési igényt érvényesíteni a Tulajdonossal (vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személyekkel) szemben.

Ez nem vonatkozik az életben, az egészségben vagy a testi épségben okozott károkra, a lényeges szerződéses kötelezettség, például a szerződés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges bármely kötelezettség megszegéséből eredő károkra és/vagy a szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból eredő károkra, amennyiben a felhasználó a nutrez-t megfelelően és helyesen használta.

Hacsak a károkat nem szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozták, vagy azok nem érintik az életet, az egészséget vagy a testi épséget, a Tulajdonos csak a szerződés megkötésének időpontjában jellemző és előrelátható károk mértékéig felel.

A fenti korlátozásokon belül a Tulajdonos nem vállal felelősséget különösen a következőkért:

 • az üzleti lehetőségek elvesztéséért és minden egyéb, akár közvetett veszteségért, amely a Felhasználót érheti (például, de nem kizárólagosan, kereskedelmi veszteségek, bevételkiesés, jövedelemkiesés, nyereségkiesés vagy várt megtakarítások elvesztése, szerződések vagy üzleti kapcsolatok elvesztése, hírnév- vagy jó hírnévvesztés stb. esetén);
 • a nutrez szálgáltatásainak megszakításaiból vagy üzemzavaraiból eredő károk vagy veszteségek, amelyek vis maior vagy előre nem tervezett és előre nem látható események miatt következnek be, és minden esetben függetlenek a Tulajdonos akaratától és nem állnak a Tulajdonos ellenőrzése alatt, mint például, de nem kizárólagosan, a telefon- vagy elektromos vezetékek, az internet és/vagy más átviteli eszközök meghibásodásai vagy zavarai, a weboldalak elérhetetlensége, sztrájkok, természeti katasztrófák, vírusok és kibertámadások, a termékek, harmadik féltől származó szolgáltatások vagy alkalmazások szállításának zavarai;
 • minden olyan veszteség, amely nem a Feltételek Tulajdonos általi megszegésének közvetlen következménye;

A fentiektől függetlenül a következő korlátozás minden olyan Felhasználóra vonatkozik, aki nem minősül Fogyasztónak:
Bármely felelősség esetén a kártérítés nem haladhatja meg a Tulajdonos által a Felhasználótól a szerződés alapján a 12 hónapos időszak alatt, vagy a Szerződés időtartama alatt, ha az rövidebb, a szerződés időtartama alatt kapott illetve várható összes kifizetést.

Általános rendelkezések

A jogokról és a jogorvoslatról való lemondás kizárása

Ha a Tulajdonos a jelen Feltételek szerinti bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítését elmulasztja, az nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást. A lemondás nem tekinthető az ilyen vagy bármely más feltételről való további vagy folyamatos lemondásnak.

A Szolgáltatás megszakítása

A lehető legjobb szolgáltatási szint biztosítása érdekében a Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást karbantartás, rendszerfrissítés vagy bármilyen más változás miatt megszakítsa, és erről a Felhasználókat megfelelően tájékoztassa.

A törvényes keretek között a Tulajdonos dönthet úgy is, hogy felfüggeszti vagy teljesen megszünteti a Szolgáltatást. A Szolgáltatás megszüntetése esetén a Tulajdonos együttműködik a Felhasználókkal annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a Személyes adatok vagy információk visszavonását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a Szolgáltatás a Tulajdonos ésszerű befolyásán kívül eső okok, például "vis maior" (pl. munkavállalói akciók, infrastrukturális üzemzavarok vagy áramszünetek stb.) miatt nem érhető el.

A szolgáltatás továbbértékesítése

A felhasználók nem reprodukálhatják, sokszorosíthatják, másolhatják, értékesíthetik, értékesíthetik tovább vagy hasznosíthatják a nutrez és a Szolgáltatás bármely részét a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül, amelyet a Tulajdonos közvetlenül vagy egy hivatalos viszonteladói programon keresztül adhat meg.

Szellemi tulajdonjogok

A jelen Feltételek bármely konkrétabb rendelkezésének sérelme nélkül, a nutrez-hez kapcsolódó szellemi tulajdonjogok, mint például a szerzői jogok, védjegyjogok, szabadalmi jogok és formatervezési jogok a Tulajdonos vagy annak licencadói kizárólagos tulajdonát képezik, és a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos jogszabályok vagy nemzetközi szerződések által biztosított védelem alá tartoznak.

Minden - szó- vagy ábrás - védjegy és minden egyéb, a nutrezzel kapcsolatban megjelenő védjegy, kereskedelmi név, szolgáltatási védjegy, szóvédjegy, illusztráció, kép vagy logó a Tulajdonos vagy licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezi és képezi, és a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos jogszabályok vagy nemzetközi szerződések által biztosított védelem tárgyát képezi.

A jelen Feltételek változásai

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármikor kiegészítse vagy más módon módosítsa a jelen Feltételeket. Ilyen esetekben a Tulajdonos megfelelően tájékoztatja a Felhasználót a változásokról. Az ilyen módosítások csak a jövőbeni kapcsolatot érintik a Felhasználóval.

A Szolgáltatás további használata azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja a módosított Feltételeket. Ha a Felhasználó nem kívánja a módosításokat magára nézve kötelezőnek tekinteni, akkor fel kell hagynia a Szolgáltatás használatával. A módosított Feltételek elfogadásának elmulasztása bármelyik felet feljogosíthatja a Szerződés felmondására.

A Felhasználó általi elfogadást megelőzően a vonatkozó korábbi verzió lesz irányadó a kapcsolatra. A Felhasználó a Tulajdonostól bármely korábbi változatot beszerezheti.

Ha a vonatkozó jogszabályok előírják, a Tulajdonos megadja azt az időpontot, amikor a módosított Feltételek hatályba lépnek.

A szerződés átruházása

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó jogos érdekeinek figyelembevételével a jelen Feltételek szerinti jogokat és kötelezettségeket átruházza, átengedje, nováció útján vagy alvállalkozói szerződéssel elidegenítse. A jelen Feltételek módosítására vonatkozó rendelkezések ennek megfelelően alkalmazandók. A Felhasználók a jelen Feltételek szerinti jogaikat vagy kötelezettségeiket a Tulajdonos írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem ruházhatják át vagy engedhetik át.

Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése az alkalmazandó jog alapján érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül vagy válik, az ilyen rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, amelyek teljes mértékben hatályban maradnak.

EU Felhasználók

Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton megállapodjanak az érvényes és végrehajtható rendelkezésekről, és ezáltal az érvénytelen vagy végrehajthatatlan részek helyébe lépjenek. Amennyiben ez nem sikerül, a semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések helyébe az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések lépnek, ha az alkalmazandó jog ezt lehetővé teszi vagy kimondja.

A fentiek sérelme nélkül, a jelen Feltételek egy adott rendelkezésének semmissége, érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége nem semmisíti meg a teljes szerződést, kivéve, ha a leválasztott rendelkezések a szerződés szempontjából lényeges vagy olyan fontosak, hogy a felek nem kötöttek volna szerződést, ha tudták volna, hogy a rendelkezés nem érvényes, vagy ha a fennmaradó rendelkezések bármelyik fél számára elfogadhatatlan nehézséget jelentenének.

A jelen feltételek hiteles változata

A jelen Feltételek magyar nyelven készültek és kerültek felülvizsgálatra. A jelen Feltételek más nyelvű változatai csak tájékoztató jellegűek. A különböző nyelvi változatok közötti ellentmondás esetén mindig az eredeti változat az irányadó.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre a Tulajdonos székhelye szerinti jog az irányadó, ahogyan az a jelen dokumentum vonatkozó részében szerepel, a jogösszeütközés elveire való tekintet nélkül.

 • LIST OF KNOWN LAWS

Vitarendezés

Peren kívüli vitarendezés

A felhasználók bármilyen vitás kérdést a Tulajdonos elé terjeszthetnek, aki megpróbálja békés úton megoldani azt.

Bár a Felhasználók jogorvoslati jogát ez nem érinti, a nutrez vagy a Szolgáltatás használatával kapcsolatos bármilyen vita esetén a Felhasználókat arra kérjük, hogy a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken lépjenek kapcsolatba a Tulajdonossal.

A Felhasználó a panaszt rövid leírással és adott esetben a kapcsolódó megrendelés, vásárlás vagy számla adataival együtt a Tulajdonosnak a jelen dokumentumban megadott e-mail címére küldheti el.

A Tulajdonos a panaszt indokolatlan késedelem nélkül, a beérkezéstől számított 5 napon belül feldolgozza.

Online vitarendezés a fogyasztók számára

Az Európai Bizottság létrehozta az alternatív vitarendezés online platformját, amely megkönnyíti az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos és azokból eredő viták bíróságon kívüli megoldását.

Ennek eredményeként bármely európai vagy Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben élő fogyasztó igénybe veheti ezt a platformot az online kötött szerződésekből eredő viták rendezésére. A platform az alábbi linken érhető el.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

nutrez (vagy ez az Alkalmazás) A Szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő eszköz.

Szerződés A Tulajdonos és a Felhasználó közötti bármely jogilag kötelező vagy szerződéses kapcsolat, amelyet a jelen Feltételek szabályoznak.

Üzleti felhasználó Bármely Felhasználó, aki nem minősül Fogyasztónak.

Kupon Bármilyen kód vagy utalvány, nyomtatott vagy elektronikus formában, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a terméket kedvezményes áron vásárolja meg.

Európai (vagy Európa) Akkor alkalmazandó, ha a Felhasználó fizikailag az EU területén tartózkodik, vagy székhelye az EU területén van, állampolgárságtól függetlenül.

Tulajdonos (vagy  Mi) Azt a természetes vagy jogi személy(eke)t jelöli, aki a nutrezt és/vagy a Szolgáltatást a Felhasználók számára biztosítja.

Termék A nutrez-en keresztül megvásárolható áru vagy szolgáltatás, például fizikai áruk, digitális fájlok, szoftverek, rendelési szolgáltatások stb. A Termékek értékesítése a Szolgáltatás részét képezheti.

Szolgáltatás A nutrez által nyújtott szolgáltatás a jelen Feltételekben és a nutrez.eu oldalon leírtak szerint.

Feltételek A nutrez és/vagy a Szolgáltatás használatára vonatkozó összes rendelkezés, a jelen dokumentumban leírtak szerint, beleértve bármely más kapcsolódó dokumentumot vagy megállapodást, valamint az időnként frissített változatokat.

Felhasználó (vagy Te, Ön) A nutrez-t használó bármely természetes vagy jogi személy.

Fogyasztó Bármely természetes személynek minősülő felhasználó, aki személyes használatra vesz igénybe árukat vagy szolgáltatásokat, vagy általánosabban, kereskedelmi, üzleti, mesterségbeli vagy hivatásán kívüli célból jár el.