Adatvédelmi szabályzat

Utolsó módosítás dátuma: 2023-10-08

A nutrez tulajdonosa és adatkezelője
Bor Gábor EV
Lehel utca 11. Budapest, HU-1134
Kapcsolattartás e-mail címe: hello@nutrez.eu

A gyűjtött adatok típusai

A nutrez által saját maga vagy harmadik fél által gyűjtött személyes adatok típusai a következők: Felhasználási adatok; felhasználók száma; nyomkövetők; keresztnév; vezetéknév; telefonszám; cégnév; ország; e-mail cím; város.

A gyűjtött Személyes adatok valamennyi típusára vonatkozó teljes körű részleteket a jelen adatvédelmi szabályzat erre a célra szolgáló szakaszai vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő külön tájékoztató szövegek tartalmazzák.
A személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhatja, vagy a Felhasználási adatok esetében lehetnek a nutrez használata során automatikusan gyűjtött személyes adatok.
Eltérő rendelkezés hiányában a nutrez által kért valamennyi adat kötelező, és az adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teheti a nutrez számára szolgáltatásainak nyújtását. Azokban az esetekben, amikor a nutrez kifejezetten kijelenti, hogy bizonyos adatok nem kötelezőek, a Felhasználó szabadon megteheti, hogy nem közli ezeket az adatokat anélkül, hogy ez a szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére nézve hatással lenne.
Amennyiben a felhasználók bizonytalanok abban, hogy mely személyes adatok kötelezőek, kérjük, forduljanak a Tulajdonoshoz.
A sütik - vagy más nyomkövető eszközök - a nutrez vagy a nutrez által használt harmadik fél szolgáltatásainak tulajdonosai általi használata a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás nyújtásának célját szolgálja, a jelen dokumentumban és a Cookie szabályzatban leírt egyéb célokon túlmenően.

A Felhasználók felelősek a nutrez-en keresztül szerzett, közzétett vagy megosztott, harmadik féltől származó személyes adatokért, és megerősítik, hogy rendelkeznek a harmadik fél hozzájárulásával az adatok Tulajdonosnak történő átadásához.

Az adatkezelés módja és helye

A feldolgozás módszerei

A Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítás vagy jogosulatlan megsemmisítés megakadályozása érdekében.
Az adatfeldolgozás számítógépek és/vagy informatikai eszközök használatával történik, a megjelölt célokhoz szigorúan kapcsolódó szervezeti eljárások és módszerek szerint. A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az adatokhoz hozzáférhetnek a nutrez működésében részt vevő, bizonyos típusú illetékes személyek (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszeradminisztráció) vagy a Tulajdonos által szükség esetén adatfeldolgozóként kijelölt külső felek (például harmadik fél technikai szolgáltatók, postai szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek). E felek naprakész listája bármikor kérhető a Tulajdonostól.

A feldolgozás jogalapja

A Tulajdonos akkor kezelheti a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • A Felhasználók egy vagy több konkrét célra a hozzájárulásukat adták. Megjegyzés: Egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos jogosult lehet a Személyes adatok feldolgozására mindaddig, amíg a Felhasználó nem tiltakozik a feldolgozás ellen ("opt-out"), anélkül, hogy a hozzájárulásra vagy az alábbi jogalapok bármelyikére kellene támaszkodnia. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a személyes adatok feldolgozása az európai adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik;
 • az adatok megadása a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és/vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeihez szükséges;
 • a feldolgozás a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  az adatkezelés olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott hivatalos hatáskör gyakorlása során végeznek;
 • az adatkezelés a Tulajdonos vagy egy harmadik fél által fenntartott jogos érdekek miatt szükséges.

A Tulajdonos minden esetben szívesen segít tisztázni a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, és különösen azt, hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Hely

Az adatok feldolgozása a Tulajdonos telephelyén és bármely más olyan helyen történik, ahol a feldolgozásban részt vevő felek tartózkodnak.

A Felhasználó tartózkodási helyétől függően az adattovábbítás magában foglalhatja a Felhasználó adatainak a saját országától eltérő országba történő továbbítását. Az ilyen továbbított adatok feldolgozásának helyéről a Felhasználók tájékozódhatnak a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó részleteket tartalmazó részben.

A Felhasználók jogosultak továbbá tájékozódni az Európai Unión kívüli országba vagy bármely nemzetközi közjog hatálya alá tartozó vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezet, például az ENSZ részére történő adattovábbítás jogalapjáról, valamint a Tulajdonos által az Adataik védelme érdekében hozott biztonsági intézkedésekről.

Ha ilyen adattovábbításra kerül sor, a Felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban tájékozódhatnak, vagy a Tulajdonosnál érdeklődhetnek a kapcsolatfelvételi szakaszban megadott elérhetőségeken.

Adatmegőrzési idő

A személyes adatok feldolgozása és tárolása addig tart, ameddig az adatgyűjtési cél megköveteli.

Ezért az ilyen adatok tárolása a következő időtartamig tart:

 • A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célból gyűjtött személyes adatokat a szerződés teljes körű teljesítéséig kell megőrizni.
 • A Tulajdonos jogos érdekei miatt gyűjtött személyes adatokat addig kell megőrizni, amíg az ilyen célok teljesítéséhez szükséges. A Tulajdonos által fenntartott jogos érdekekre vonatkozó konkrét információkat a felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban vagy a Tulajdonossal való kapcsolatfelvétel útján találhatnak.

A Tulajdonos számára engedélyezhető a személyes adatok hosszabb ideig történő megőrzése, amennyiben a Felhasználó hozzájárult az ilyen feldolgozáshoz, mindaddig, amíg a hozzájárulást vissza nem vonják. A Tulajdonos továbbá kötelezhető arra, hogy a személyes adatokat hosszabb ideig megőrizze, ha ez jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy hatósági utasításra szükséges.

A megőrzési időszak lejártát követően a személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési időszak lejárta után nem érvényesíthető.

Az adatkezelés céljai

A Felhasználóra vonatkozó adatokat azért gyűjtjük, hogy a Tulajdonos számára lehetővé tegyük a szolgáltatás nyújtását, jogi kötelezettségeinek teljesítését, a jogérvényesítési megkeresésekre való reagálást, jogainak és érdekeinek (vagy a Felhasználók vagy harmadik felek érdekeinek) védelmét, a rosszindulatú vagy csalárd tevékenységek felderítését, valamint a következőket: Hosting és backend infrastruktúra, kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, regisztráció és hitelesítés, fizetés, kiszállítások, analitika és külső platformokról származó tartalom megjelenítése.

Az egyes célokra felhasznált Személyes adatokra vonatkozó konkrét információkért a Felhasználó a "Részletes információk a Személyes adatok feldolgozásáról" című részben olvashat.

Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatok gyűjtése az alábbi célokra és az alábbi szolgáltatások igénybevételével történik:

Hosting és backend (tárhely és háttér-) infrastruktúra

Az ilyen típusú szolgáltatás célja az adatok és fájlok tárolása, amelyek lehetővé teszik a nutrez működését és megosztását, valamint kész infrastruktúrát biztosítanak a nutrez.eu egyes funkcióinak vagy részeinek futtatásához. Az alább felsoroltak közül néhány szolgáltatás, ha van ilyen, földrajzilag elosztott szervereken keresztül működhet, ami megnehezíti a Személyes Adatok tárolásának tényleges helyének meghatározását.

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.)

A DigitalOcean a DigitalOcean Inc. által nyújtott tárhelyszolgáltatás.

Feldolgozott személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különböző típusú adatok.

Az adatkezelés helye: Németország – Privacy Policy ↗.

Kommunikáció a felhasználóval

A szolgáltatás nyújtásával vagy a Felhasználónak adott válasszal

Kapcsolatfelvételi űrlap (nutrez.eu)

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével a Felhasználó felhatalmazza a nutrez-t, hogy ezeket az adatokat felhasználja az űrlap fejlécében megjelölt információkérésre, árajánlatra vagy bármilyen más jellegű kérésre történő válaszadásra.

Feldolgozott személyes adatok: név; e-mail cím; telefonszám; cégnév.

Telefonos kapcsolat (nutrez)

A telefonszámukat megadó felhasználókkal a telefonos ügyfélszolgálati kérések teljesítése érdekében felvehetjük a kapcsolatot.

Feldolgozott személyes adatok: név; telefonszám.

Levelezőlista vagy hírlevél (nutrez.eu)

A levelezőlistára vagy a hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó e-mail címe felkerül a kapcsolattartók listájára, akik a nutrezre vonatkozó kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmazó e-mail üzeneteket kaphatnak. Az Ön e-mail címe a nutrez-re történő feliratkozás vagy vásárlás után is felkerülhet erre a listára.

Feldolgozott személyes adatok: név; e-mail cím.

Regisztráció és hitelesítés

A regisztrációval vagy hitelesítéssel a felhasználók lehetővé teszik a nutrez számára, hogy azonosítsa őket, és hozzáférést biztosítson számukra az erre a célra kialakított
szolgáltatásokhoz. A személyes adatok gyűjtése és tárolása kizárólag regisztrációs vagy azonosítási céllal történik. A gyűjtött adatok kizárólag a Felhasználók által kért szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok.

Közvetlen regisztráció (nutrez.eu)

A Felhasználó a regisztrációs űrlap kitöltésével és a Személyes adatok közvetlen megadásával regisztrál a nutrez rendszerben.

Feldolgozott személyes adatok: név; e-mail cím; jelszó; telefonszám; számlázási cím; adószám.

A regisztrációval vagy hitelesítéssel a Felhasználók lehetővé teszik a nutrez számára, hogy azonosítsa őket, és hozzáférést biztosítson számukra a célzott szolgáltatásokhoz. Az alább leírtaktól függően harmadik felek nyújthatnak regisztrációs és hitelesítési szolgáltatásokat. Ebben az esetben a nutrez hozzáférhet bizonyos, e harmadik fél által tárolt adatokhoz regisztrációs vagy azonosítási céllal. Az alább felsorolt szolgáltatások némelyike célcsoportképzési és profilalkotási célokra is gyűjthet személyes adatokat; további információkért kérjük, olvassa el az egyes szolgáltatások leírását.

Google OAuth (Google Ireland Limited)

A Google OAuth a Google Ireland Limited által nyújtott regisztrációs és hitelesítési szolgáltatás, amely a Google hálózatához kapcsolódik.

Feldolgozott személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különböző típusú adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Privacy Policy ↗.

Fizetés

Eltérő rendelkezés hiányában a nutrez minden fizetést hitelkártyával, banki átutalással vagy más módon, külső fizetési szolgáltatókon keresztül bonyolít le. Általánosságban és eltérő rendelkezés hiányában a Felhasználókat arra kérjük, hogy fizetési adataikat és személyes adataikat közvetlenül az ilyen fizetési szolgáltatóknak adják meg. A nutrez nem vesz részt az ilyen adatok gyűjtésében és feldolgozásában: ehelyett csak értesítést kap az adott pénzforgalmi szolgáltatótól arról, hogy a fizetés sikeresen megtörtént-e.

Stripe (Stripe Technology Europe Ltd)

A Stripe a Stripe Technology Europe Ltd. által nyújtott fizetési szolgáltatás.

Feldolgozott személyes adatok: e-mail cím; fizetési információk.

A feldolgozás helye: Írország – Privacy Policy ↗.

Saltedge (fino run GmbH)

A Saltedge a fino run GmbH által nyújtott banki információs szolgáltatás.

Feldolgozott személyes adatok: név; fizetési információk.

A feldolgozás helye: Németország – Privacy Policy ↗.

Szállítások

Ha úgy dönt, hogy a megrendelést az Ön által preferált helyre szállítsa ki a nutrez...

GLS (GLS General Logistics Systems Hungary Kft.)

A GLS a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. által nyújtott szállítási szolgáltatás.
Feldolgozott személyes adatok: név; cím; telefonszám; e-mail cím; fizetési információk.

A feldolgozás helye: Magyarország –  Privacy Policy ↗.

Analitika

Az ebben a szakaszban szereplő szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára a webes forgalom nyomon követését és elemzését, és a Felhasználók tevékenységét nyomon követhetik.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

A Google Analytics 4 a Google Ireland Limited ("Google") által nyújtott webelemző szolgáltatás. A Google az összegyűjtött adatokat a nutrez használatának nyomon követésére és vizsgálatára, a tevékenységéről szóló jelentések elkészítésére és más Google szolgáltatásokkal való megosztására használja fel. A Google az összegyűjtött adatokat saját hirdetési hálózatának hirdetései kontextusba helyezéséhez és személyre szabásához használhatja. A Google Analytics 4-ben az IP-címek a gyűjtéskor kerülnek felhasználásra, majd törlődnek, mielőtt az adatok bármelyik adatközpontban vagy szerveren naplózásra kerülnének. A felhasználók többet megtudhatnak a Google hivatalos dokumentációjából.

Feldolgozott személyes adatok: Felhasználók száma; Felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Privacy Policy ↗Opt Out ↗.

Külső platformokról származó tartalom megjelenítése

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó közvetlenül a nutrez oldalain keresztül külső platformokon elhelyezett tartalmakat jelenítsen meg, és interakcióba lépjen velük. Az ilyen típusú szolgáltatás akkor is gyűjthet webes forgalmi adatokat azokról az oldalakról, ahol a szolgáltatás telepítve van, ha a Felhasználók nem használják azt.

Font Awesome (Fonticons, Inc.)

A Font Awesome egy, a Fonticons, Inc. által nyújtott betűtípus megjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a nutrez számára, hogy ilyen jellegű tartalmakat építsen be az oldalaira.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomonkövetők; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy ↗

Google Fonts (Google Ireland Limited)

A Google Fonts a Google Ireland Limited által biztosított betűtípus megjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a nutrez számára, hogy ilyen jellegű tartalmakat építsen be az oldalaira.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomonkövetők; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Privacy Policy ↗.

A Felhasználók jogai

A Felhasználók gyakorolhatnak bizonyos jogokat a Tulajdonos által kezelt adataikkal kapcsolatban.

A Felhasználóknak különösen a következőkhöz van joguk:

 • Bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat. A Felhasználóknak joguk van a hozzájárulás visszavonására, amennyiben korábban már hozzájárultak személyes adataik feldolgozásához.
 • Kifogást emelni az adataik feldolgozása ellen. A Felhasználóknak joguk van tiltakozni adataik feldolgozása ellen, ha a feldolgozásra a hozzájáruláson kívül más jogalapon kerül sor. További részleteket az erre a célra szolgáló alábbi szakasz tartalmaz.
 • Hozzáférni az adataikhoz. A Felhasználóknak joguk van megtudni, hogy a Tulajdonos kezeli-e az adatokat, tájékoztatást kaphatnak a feldolgozás bizonyos szempontjairól, és másolatot kaphatnak a feldolgozás alatt álló adatokról.
 • Ellenőrizni és helyesbítést kérni. A felhasználóknak joguk van ellenőrizni adataik pontosságát, és kérhetik azok frissítését vagy helyesbítését.
 • Korlátozni az adataik feldolgozását. A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van arra, hogy korlátozzák adataik feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos nem kezeli adataikat más célból, mint azok tárolása céljából.
 • Személyes adataik törlését vagy más módon történő eltávolítását kérni. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van arra, hogy a Tulajdonostól kérjék adataik törlését.
 • Hogy megkapják az adataikat, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák. A Felhasználóknak joguk van arra, hogy adataikat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapják, és amennyiben ez technikailag megvalósítható, azokat akadályoztatás nélkül továbbítsák egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatok feldolgozása automatizált módon történik, és a feldolgozás a Felhasználó hozzájárulásán, a Felhasználó által kötött szerződésen vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségen alapul.
 • Panasz benyújtása. A Felhasználóknak joguk van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való joggal kapcsolatos részletek

Amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekből, a Tulajdonosra ruházott hivatalos hatáskör gyakorlása során vagy a Tulajdonos által fenntartott jogos érdekből kerül sor, a Felhasználók tiltakozhatnak az ilyen adatkezelés ellen, a tiltakozást a saját helyzetükkel kapcsolatos indoklással alátámasztva.

A felhasználóknak ugyanakkor tudniuk kell, hogy amennyiben személyes adataik feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik, bármikor, indoklás nélkül tiltakozhatnak a feldolgozás ellen. Annak megállapításához, hogy a Tulajdonos közvetlen üzletszerzési céllal kezeli-e a személyes adatokat, a Felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban tájékozódhatnak.

E jogok gyakorlásának módja

A Felhasználók jogainak gyakorlására vonatkozó bármely kérés a Tulajdonoshoz intézhető a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül. Ezek a kérelmek díjmentesen gyakorolhatók, és a Tulajdonos a lehető leghamarabb, de minden esetben egy hónapon belül foglalkozik velük.

További információk az adatgyűjtésről és -feldolgozásról

Jogi lépések

A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos jogi célokra felhasználhatja a bíróságon vagy a nutrez vagy a kapcsolódó Szolgáltatások nem megfelelő használatából eredő esetleges jogi lépések során.
A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Tulajdonos a hatóságok kérésére kötelezhető személyes adatok átadására.

További információk a Felhasználó személyes adatairól

A jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt információkon túlmenően a nutrez kérésre további kapcsolódó információt adhat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal vagy a Személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszernaplók és karbantartás

A nutrez és bármely harmadik fél szolgáltatása üzemeltetési és karbantartási célokból olyan fájlokat gyűjthet, amelyek rögzítik a nutrezzel való interakciókat (rendszernaplók), és erre a célra egyéb személyes adatokat (például az IP-címet) használhatnak.

A jelen szabályzatban nem szereplő információk

A személyes adatok gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatos további részletek bármikor kérhetők a Tulajdonostól. Kérjük, használja a jelen dokumentum elején található elérhetőségeket.

A "Do Not Track" kérelmek kezelése

A Nutrez nem támogatja a "Do Not Track" kéréseket.
Annak megállapításához, hogy az általa használt harmadik féltől származó szolgáltatások támogatják-e a "Do Not Track" kéréseket, kérjük, olvassa el azok adatvédelmi irányelveit.

A jelen adatvédelmi szabályzat módosításai

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor változtasson ezen adatvédelmi politikán úgy, hogy erről a Felhasználókat ezen az oldalon és esetlegesen a nutrez-en belül értesíti és/vagy - amennyiben ez technikailag és jogilag lehetséges - értesítést küld a Felhasználóknak a Tulajdonos rendelkezésére álló bármely elérhetőségén keresztül. Erősen ajánlott gyakran ellenőrizni ezt az oldalt, figyelemmel az utolsó módosítás fent feltüntetett dátumára.

Amennyiben a változások a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett feldolgozási tevékenységeket érintik, a Tulajdonos szükség esetén új hozzájárulást gyűjt be a Felhasználótól.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Személyes adat (vagy Adat) Minden olyan információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információval összefüggésben - beleértve a személyes azonosító számokat is - lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Használati adatok A nutrez (vagy a nutrezben alkalmazott harmadik féltől származó szolgáltatások) által automatikusan gyűjtött információk, amelyek magukban foglalhatják a következőket: a nutrez-t használó Felhasználók által használt számítógépek IP-címei vagy domainnevei, az URI-címek (Uniform Resource Identifier), a kérés időpontja, a kérés szerverhez történő benyújtásának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszának állapotát jelző számkód (sikeres eredmény, hiba stb.). ), a származási ország, a böngésző és a felhasználó által használt operációs rendszer jellemzői, a látogatásonkénti különböző időadatok (pl, a honlapon belül az egyes oldalakon eltöltött idő), valamint a honlapon követett útvonal adatai, különös tekintettel a meglátogatott oldalak sorrendjére, és az eszköz operációs rendszerére és/vagy a Felhasználó informatikai környezetére vonatkozó egyéb paraméterek.

Felhasználó A nutrez-t használó személy, aki - eltérő rendelkezés hiányában - egybeesik az Adatalannyal.

Adatalany Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy Adatfelügyelő) Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint személyes adatokat kezel.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos) Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a Személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, beleértve a nutrez működésére és használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket. Eltérő rendelkezés hiányában az Adatkezelő a nutrez Tulajdonosa.

nutrez.eu (vagy ez a weboldal) A Felhasználó személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának eszköze.

Szolgáltatás A nutrez által nyújtott szolgáltatás a vonatkozó feltételekben (ha van ilyen) és ezen a webhelyen/weboldalon leírtak szerint.

Európai Unió (vagy EU) Eltérő rendelkezés hiányában a jelen dokumentumban az Európai Unióra tett minden hivatkozás az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség valamennyi jelenlegi tagállamára vonatkozik.

Cookie A cookie-k (sütik) a Felhasználó böngészőjében tárolt kis adathalmazokból álló nyomkövetők

Nyomkövető A yomkövető minden olyan technológiát - pl. cookie-k, egyedi azonosítók, webjelzők, beágyazott szkriptek, e-címkék és adatlenyomatok - jelöl, amely lehetővé teszi a Felhasználók nyomon követését, például a Felhasználó eszközén lévő információkhoz való hozzáférés vagy azok tárolása révén.

Jogi információk Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, többek között:

 • 2016/679 (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14. cikke.
 • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.